Cele i Zadania

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty
 • Statut przedszkola
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • Program wychowania przedszkolnego przyjęty do realizacji
 • Roczny plan pracy przedszkola
 • Programy autorskie: teatralny, regionalny, adaptacyjny

Wizja naszego przedszkola:

Dążymy, aby każde dziecko miało prawo do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju i własnego tempa tego procesu.

Cele:

 • Stwarzanie warunków do zabawy dzieci, zaspokajanie ich potrzeb psychospołecznych i biologicznych,
 • Kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • Uspołecznianie dzieci, kształtowanie postaw charakteru, rozwijanie uczuć rodzinnych i patriotycznych,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej w kontakcie z otoczeniem (przyroda, sztuka, twórczość dziecka…),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu procesów poznawczych, poszerzenie zasoby wiadomości i umiejętności w zakresie otoczenia społecznego, przyrody i techniki,
 • Stwarzanie warunków dla wstępnej nauki szkolnej.

Zadania:

 • Stwarzamy odpowiednie warunki dla rozwoju dziecka
 • Rozbudzamy ciekawość wobec świata
 • Otwieramy się na indywidualne potrzeby dziecka
 • Uczymy wrażliwości w atmosferze akceptacji
 • Przybliżamy dzieciom świat sztuki

Sylwetka naszego absolwenta:

 

 • Jest aktywny, kreatywny, ambitny i twórczy oraz chętny do współdziałania;
 • Radzi sobie z trudnościami, problemami, potrafi rozwiązywać konflikty, jest wytrwały w dążeniu do celu
 • Ma pozytywny obraz samego siebie, dostrzega swoje mocne i słabe strony;
 • Potrafi dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie;
 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;
 • Podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • Dostrzega potrzeby innych, stara się nieść pomoc niepełnosprawnym kolegom;
 • Ma świadomość własnej tożsamości oraz akceptuje odrębność narodową wyrażoną w innym języku, kulturze zwyczajach;
 • Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym, przede wszystkim teatralnym;
 • Posiada elementarną wiedzę o Europie;
 • Potrafi wyrazić siebie oraz swoje emocje poprzez różne formy artystyczne;
 • Wykazuje zainteresowanie sztuką