Rada Rodziców

Rada Rodziców

 1. zadaniem Rady jest wspieranie statutowej działalności przedszkola,
 2. stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
 3. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,
 4. może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
 5. ma prawo opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian,
 6. ma prawo do przedstawiania wniosków w sprawie planu pracy przedszkola,
 7. ma prawo do przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
 8. ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organów sprawujących nadzór nad placówką,
 9. zasady tworzenia rady rodziców ustala ogół rodziców wychowanków przedszkola i jest to zawarte w regulaminie działalności rady rodziców,
 10. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
  ze statutem przedszkola i prawem oświatowym,
 11. zebrania rady rodziców są protokołowane,
 12. w posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby,
 13. rada rodziców Przedszkola nr 53 nie prowadzi działalności finansowej.